OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

I.
Osnovne odredbe

1.     Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „Uvjeti poslovanja”) trgovačkog društva AGROFORTEL, s.r.o., sa sjedištem na adresi Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, MB (IČ): 06410499, Porezni broj (IČ): CZ06410499, registrirano na Općinskom sudu u Pragu, odjeljak C, uložak 281675 (dalje u tekstu „Prodavatelj”) uređuju, u skladu s odredbama § 1751. st. 1 Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanskog zakonika (u daljnjem tekstu: Građanski zakonik), međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu: „kupoprodajni ugovor”) sklopljen između prodavatelja i druge fizičke osobe kada ta fizička osoba ugovor sklapa kao potrošač i izvan svoje poslovne djelatnosti, odnosno u sklopu svoje poslovne djelatnosti (u daljnjem tekstu „kupac”) putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi www.agrofortel.cz (u daljnjem tekstu "online trgovina").

2.     Kontakt podaci namijenjeni komunikaciji između prodavatelja i kupca su e-pošta agrofortel@agrofortel.hr i telefon: +385 1 6700 517.

3.     Adresa za slanje reklamirane ili vraćene robe je AGROFORTEL, s.r.o., U Sloupů 18, 385 01 Vimperk (u daljnjem tekstu "adresa za dostavu").

4.     Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Ugovore li strane u kupoprodajnom ugovoru nešto što se kosi s odredbama ovih uvjeta poslovanja, odredbe ugovora imaju prednost nad odredbama ovih uvjeta.

5.     Informacije o obradi osobnih podataka kupca sadržane su u Politici obrade osobnih podataka koju ćete pronaći ovdje, a obrazac za odustanak od ugovora možete pronaći ovdje.

6.     Ovi Uvjeti poslovanja i kupoprodajni ugovor sklopljeni su na češkom jeziku.

7.     Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta.

II.
Informacije o robi i cijenama

1.     Predmet izvršenja iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između kupca i prodavatelja su proizvodi, roba ili usluge prema ponudi prodavatelja u internetskoj trgovini (u daljnjem tekstu: roba). Podaci o robi, uključujući cijene pojedinih roba i njihova glavna svojstva, daju se za pojedinačnu robu u katalogu online trgovine. Cijene robe su navedene s uključenim porezom na dodanu vrijednost. Cijene robe ostaju na snazi sve dok su istaknute u online trgovini. Ova odredba ne isključuje posebno dogovorene kupoprodajne ugovore sklopljene po individualno dogovorenim uvjetima.

2.     Sva prezentacija robe koja se nalazi u katalogu online trgovine je informativne prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom.

3.     Informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe objavljuju se u internetskoj trgovini. Informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe navedene u internetskoj trgovini vrijede samo u slučajevima kada je roba isporučena unutar područja Češke Republike.

4.     Osim u slučajevima kada se kupac i prodavatelj dogovore drugačije, nijedan popust na prodajnu cijenu robe ne može se spajati s drugim.

III.
Naručivanje i sklapanje kupoprodajnog ugovora

1.     Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora), snosi sâm kupac. Ti se troškovi ne razlikuju od osnovne stope. Slanjem narudžbe kupac pristaje na korištenje telekomunikacijskih sredstava.

2.     Kupac naručuje robu na sljedeće načine:

0.     putem svog korisničkog računa, ako se prethodno registrirao u internet trgovini,

1.     ispunjavanjem narudžbenice bez registracije.

3.     Prilikom narudžbe kupac bira robu, njezinu količinu, način plaćanja i dostave.

4.     Prije slanja narudžbe kupcu je omogućeno provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb POŠALJI NARUDŽBU. Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Uvjet za valjanost narudžbe je popunjavanje svih obveznih podataka u obrascu narudžbe i potvrda kupca da je pročitao ove opće uvjete poslovanja. Taj svoj pristanak kupac izražava pritiskom na gumb POŠALJI NARUDŽBU u završnom koraku košarice za kupnju.

5.     Prodavatelj će kupcu odmah po primitku narudžbe poslati potvrdu o primitku narudžbe na e-adresu koju je kupac unio prilikom narudžbe. Ta potvrda je automatska i ne smatra se sklapanjem ugovora. Trenutačno važeći uvjeti poslovanja prodavatelja nalaze se u prilogu potvrde.Kupoprodajni ugovor se sklapa tek nakon što prodavatelj potvrdi primitak narudžbe. Obavijest o primitku narudžbe dostavlja se na e-adresu kupca. Obavijest o primitku narudžbe može biti dostavljena u sastavu obavijesti prodavatelja o otpremi robe iz trgovine.

6.     U slučaju da prodavatelj ne može ispuniti bilo koji od zahtjeva navedenih u narudžbi (npr. kupac naruči više komada nego što prodavatelj ima na raspolaganju), prodavatelj će na e-adresu kupca poslati izmijenjenu ponudu. Izmijenjena ponuda smatra se novim prijedlogom kupoprodajnog ugovora te se u tom slučaju kupoprodajni ugovor zaključuje potvrdom kupca o prihvaćanju ove ponude prodavatelju na njegovu e-adresu navedenu u ovim uvjetima.

7.     Sve narudžbe prihvaćene od strane prodavatelja su obvezujuće. Kupac može otkazati narudžbu sve dok kupac ne primi obavijest o primitku narudžbe od strane prodavatelja. Kupac može otkazati narudžbu telefonski na broj telefona ili e-poštu prodavatelja navedenu u ovim uvjetima.

8.     U slučaju da postoji očita tehnička pogreška od strane prodavatelja prilikom navođenja cijene robe u internetskoj trgovini ili prilikom narudžbe, prodavatelj nije dužan isporučiti robu kupcu po ovoj očito pogrešnoj cijeni, čak i ako je kupcu poslana automatska potvrda o primitku u skladu s ovim uvjetima. Prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja o pogrešci obavijestiti kupca i na njegovu e-adresu dostaviti izmijenjenu ponudu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora i u tom se slučaju kupoprodajni ugovor sklapa tako što kupac potvrdi prihvaćanje prijedloga ugovora slanjem poruke na e-adresu prodavatelja.

9.     U slučaju da kupac naruči robu i tu robu kasnije odbije preuzeti (čime kupac čini bitnu povredu kupoprodajnog ugovora), prodavatelj može zahtijevati ugovornu kaznu (naknadu za rukovanje) povezanu s nerealiziranom narudžbom koja iznosi 250 CZK bez PDV-a (uključuje poštarinu, pakiranje i ostale troškove dostave). Na zahtjev prodavatelja, kupac je dužan uplatiti ovu naknadu u roku od 7 dana na bankovni račun naveden na fakturi.

IV.
Korisnički račun kupca

1.     Na temelju registracije kupca napravljene u internetskoj trgovini, kupac može pristupiti svom korisničkom računu. Kupac može naručiti robu sa svog korisničkog računa. Kupac robu također može naručiti i bez registracije.

2.     Prilikom registracije svojeg korisničkog računa i prilikom naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke navesti točno i istinito. Podatke navedene u korisničkom računu kupac je dužan ažurirati nakon svake promjene. Podatke koje je kupac naveo u podacima za registraciju korisničkog računa kupca i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra točnima.

3.     Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati tajnost podataka potrebnih za pristup svojem korisničkom računu. Prodavatelj nije odgovoran za zlouporabu korisničkog računa od strane trećih osoba.

4.     Kupac nema pravo dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.

5.     Prodavatelj može ukinuti korisnički račun, osobito ako kupac više ne koristi svoj korisnički račun ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora i ovih uvjeta.

6.     Kupac prihvaća činjenicu da je moguće da korisnički račun možda neće biti dostupan neprekidno, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja, t.j. potrebnog održavanja hardvera i softvera koje obavljaju treće osobe.

V.
Uvjeti plaćanja i isporuke robe

1.     Cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti na sljedeće načine:

0.     bezgotovinski prijenos na žiro račun prodavatelja br. 246000000/5500 koji se vodi kod Raiffeisenbank, a.s.

1.     pouzećem prilikom isporuke robe,

2.     platnom karticom online putem ČSOB gatewaya

2.     Zajedno s kupoprodajnom cijenom, kupac je dužan prodavatelju nadoknaditi troškove vezane uz pakiranje i isporuku robe u ugovorenom iznosu. Osim ako je u nastavku izričito navedeno drugačije, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.

3.     U slučaju plaćanja u gotovini, kupoprodajna cijena se plaća u trenutku primitka robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena je plativa u roku od 7 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

4.     U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupčeva obveza plaćanja kupoprodajne cijene je ispunjena kada se odgovarajući iznos pripiše na bankovni račun prodavatelja.

5.     Prodavatelj od kupca ne zahtijeva nikakav predujam ili druga slična plaćanja. Plaćanje kupoprodajne cijene prije slanja robe nije predujam.

6.     Prema Zakonu o registraciji prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Pritom je dužan primljeni prihod prijaviti poreznoj upravi putem interneta, a u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

7.     Roba se isporučuje kupcu na adresu naznačenu u kupčevoj narudžbi.

8.     Odabir načina dostave vrši se prilikom narudžbe robe.

9.     Pregled svih vidova prijevoza i cijena prijevoza robe dat je u Prilogu 1. ovih uvjeta.

10.  Troškovi dostave robe, ovisno o načinu otpreme i primitka robe, navode su u narudžbi kupca i u prodavateljevoj potvrdi narudžbe. Ako je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz takav način prijevoza.

11.  Ako je prodavatelj ugovorom o kupoprodaji dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu po predaji. U slučaju da je iz razloga na strani kupca potrebno robu isporučiti više puta ili na drugi način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove ponovljene isporuke robe, odnosno troškove povezani s drugim načinom isporuke.

12.  Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteno otvaranje pošiljke, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

13.  Prodavatelj će kupcu izdati porezni dokument – fakturu. Porezni dokument se šalje na e-adresu kupca.

14.  Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune kupoprodajne cijene za robu, uključujući troškove dostave, ali ne prije preuzimanja robe. Odgovornost za slučajno uništenje, oštećenje ili gubitak robe prelazi na kupca u trenutku primitka robe ili u trenutku kada je kupac bio dužan preuzeti robu, ali to nije učinio unatoč tome što je tako bilo predviđeno ugovorom.

VI.
Odustajanje od ugovora

1.     Potrošač je svaka fizička osoba koja izvan djelokruga svoje poslovne djelatnosti ili izvan djelokruga samostalnog obavljanja svojeg zanimanja sklopi ugovor s prodavateljem poduzetnikom. U tom slučaju kupac kao potrošač ostvaruje svoja prava iz sklopljenog ugovora, odnosno prava iz neispunjenja ugovora, kod prodavatelja. Kupac koji je sklopio kupoprodajni ugovor izvan svoje poduzetničke djelatnosti kao potrošač ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.

2.     Kupac kao potrošač može odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana primitka robe. Ako je predmet ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, taj rok za odustajanje počinje prihvatom zadnjeg dijela isporuke robe, a ako je predmet kupoprodajnog ugovora bila redovita ponavljajuća isporuka, rok za odustanak počinje od datum primitka prve isporuka robe.

3.     Kupac ne može, između ostalog, odustati od kupoprodajnog ugovora kod:

0.     pružanja usluga, ako su ispunjene uz njegovu prethodnu izričitu suglasnost prije isteka roka za odustanak, a prodavatelj je prije sklapanja ugovora obavijestio kupca da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora,

1.     isporuke dobara ili usluga čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja i koja se može dogoditi tijekom roka za odustajanje od ugovora,

2.     prodaje alkoholnih pića koja se mogu isporučiti tek nakon trideset dana, a čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja,

3.     isporuke robe koja je modificirana prema želji kupca ili za njegovu osobu,

4.     isporuke kvarljive robe kao i robe koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom,

5.     isporuke robe u zatvorenom pakiranju, koju je kupac izvadio iz paketa i iz higijenskih razloga nije moguće robu vratiti,

6.     prodaje audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je njihova ambalaža oštećena ili otvorena,

7.     prodaje novina, periodičnih publikacija ili časopisa,

8.     isporuke digitalnog sadržaja, ako isti nije isporučen na materijalnom mediju i isporučen je uz prethodnu izričitu suglasnost kupca prije isteka roka za odustanak, a prodavatelj je prije sklapanja ugovora obavijestio kupca da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora,

9.     drugih slučajeva navedenim u § 1837. Građanskog zakonika.

4.     Kako bi se poštivao rok za odustanak, kupac mora poslati izjavu o odustanku unutar roka za odustanak.

5.     Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti obrazac za odustanak od ugovora koji je dostavio prodavatelj, a koji je Prilog br. 2 ovih uvjeta. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac će poslati na e-poštu ili adresu za dostavu prodavatelja navedenu u ovim uvjetima poslovanja. Prodavatelj će primitak obrasca kupcu bez odgađanja potvrditi. Kupčevo odustajanje od ugovora stupa na snagu nakon dostave odustajanja prodavatelju.

6.     Kupac koji odustane od ugovora dužan je vratiti robu prodavatelju u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora prodavatelju. Kupac snosi troškove vezane uz vraćanje robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti redovnom poštom.

7.     Odustane li kupac od ugovora, prodavatelj će mu odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe od kupca vratiti sva novčana sredstva, uključujući i troškove dostave, koja je od njega primio na isti način. Prodavatelj će kupcu vratiti primljeni novac na drugi način samo ako kupac pristane i ako ne snosi dodatne troškove.

8.     Ako je kupac odabrao način isporuke koji nije najjeftiniji kojeg je prodavatelj ponudio, prodavatelj će kupcu nadoknaditi trošak dostave robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu isporuke robe.

9.     Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što kupac preda robu prodavatelju.

10.  Kupac je dužan vratiti robu prodavatelju neoštećenu, nenošenu i nezaprljanu te po mogućnosti u originalnom pakiranju. Ako je vraćena roba oštećena, prodavatelj ima pravo prebiti potraživanja s naslova naknade štete na robi s potraživanjem kupca za povrat kupovnine.

11.  Roba koja se vraća prodavatelju nakon odustajanja od ugovora (osobito inkubatori) mora biti propisno očišćena od prljavštine, izmeta ili prašine. Prodavatelj ima pravo odbiti primitak jako zaprljane robe, odnosno zahtijevati od kupca nadoknadu troškova u vezi s čišćenjem robe (minimalno 250 CZK).

12.  Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog nedostatka robe na zalihama, nedostupnosti robe ili kada je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe prekinuo proizvodnju ili uvoz robe. Prodavatelj odmah obavještava kupca putem e-pošta adrese navedene u narudžbi i vraća u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora sva sredstva, uključujući i troškove dostave primljene od njega temeljem ugovora, na isti način ili na način određen od strane kupac.

VII.
Prava na nepotpuno izvršenje

1.     Prodavatelj odgovara kupcu da je roba bez nedostataka po primitku. Prodavatelj je posebno odgovoran kupcu da, u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

0.     roba ima karakteristike o kojima su se stranke dogovorile i, ako se nisu kako drugačije dogovorile, ima karakteristike koje opisuje ili očekuje kupac ili proizvođač, uzimajući u obzir prirodu robe i oglašavanje te robe,

1.     roba je prikladna za svrhu koju je prodavatelj naveo za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,

2.     roba po kvaliteti ili načinu izrade odgovara dogovorenom uzorku, ako je kvaliteta ili način izrade određena prema dogovorenom uzorku ili modelu,

3.     roba ima odgovarajuću količinu, mjere ili težinu,

4.     roba je u skladu sa zakonskim zahtjevima i

5.     nije opterećena pravima trećih osoba.

2.     Ako se nedostatak javi u roku od šest mjeseci od primitka robe od strane kupca, smatra se da je roba bila neispravna u trenutku primitka. Kupac u svojstvu potrošača ima pravo ostvariti pravo na naknadu uslijed nedostatka koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ova se odredba ne primjenjuje na robu prodanu po nižoj cijeni za nedostatak bog kojega je niža cijena dogovorena, na habanje uzrokovano normalnom uporabom, na rabljenu robu za nedostatak koji odgovara stupnju korištenja ili istrošenosti koju je roba imala kada ju je kupac preuzeo, ili ako to proizlazi iz prirode robe.

3.     Kupac koji kupuje robu za potrebe svojeg poslovanja ili obavljanja svoje struke, pri čemu nastupa u ime pravne osobe, ne smatra se potrošačem te je dužan prijaviti i reklamirati nedostatak bez nepotrebnog odgađanja nakon što je nedostatak mogao utvrditi, ali najkasnije u roku od 3 dana od primitka robe. Ugovorno jamstvo u korist kupca za robu i rok za odgovornost prodavatelja za nedostatke od 24 mjeseca ne odnose se na kupca iz ovog stavka.

4.     U slučaju nedostatka, kupac može reklamirati robu prodavatelju na gornjoj adresi i zatražiti:

0.     zamjenu za novu robu,

1.     popravak robe,

2.     razuman popust od kupovne cijene,

3.     odustanak od ugovora.

5.     Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora samo ako:

0.     ako roba ima bitan nedostatak, ili

1.     ako se predmet ne može pravilno koristiti zbog ponavljanja nedostatka ili nedostataka nakon popravka, ili

2.     u slučaju većeg broja nedostataka na robi (minimalno 3 nedostatka istodobno).

6.     Prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u svakoj ustanovi u kojoj je prihvaćanje reklamacije moguće, odnosno u sjedištu ili mjestu poslovanja. Prodavatelj je dužan kupcu izdati pisanu potvrdu kojom potvrđuje vrijeme u kojem je kupac ostvario pravo, koji je sadržaj reklamacije i koji način postupanja kupac zahtijeva, kao i potvrdu o datumu i načinu postupanja po reklamaciji, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju ili pismeno obrazloženje odbijanje reklamacije.

7.     Prodavatelj ili od njega ovlašteni djelatnik će o prigovoru odlučiti odmah, a u složenim slučajevima u roku od pet radnih dana. Ovo razdoblje ne uključuje vrijeme prikladno za vrstu proizvoda ili usluge koje bi bile potrebne za stručnu procjenu nedostatka. Reklamacije, uključujući i otklanjanje nedostataka, moraju se riješiti odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana reklamacije, osim ako prodavatelj i kupac ne ugovore neki duži rok. Istek tog roka bez ishoda smatra se kršenjem bitnih odredbi ugovora i kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.

8.     Smatrat će se da je kupac izjavio svoj zahtjev za reklamacijom (iskorištavanje svojeg prava s osnova neizvršenja ugovora) kada prodavatelj dobije kupčevu izjavu.

9.     O rezultatu reklamacije prodavatelj obavještava kupca pisanim putem na e-poštu koju je kupac naveo prilikom naručivanja robe.

10.  Pravo potraživanja s osnove neizvršavanja ugovora ne pripada kupcu ako je kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak, ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

11.  U slučaju opravdane reklamacije, kupac ima pravo na naknadu namjenski nastalih troškova u vezi s reklamacijom. Kupac može iskoristiti ovo pravo od prodavatelja u roku od mjesec dana nakon isteka jamstvenog roka.

12.  Kupac ima izbor načina reklamacije, pri čemu kupac bira željeni način rješavanja reklamacije najkasnije prilikom obavijesti prodavatelja o nedostatku. Kupac nema pravo naknadno mijenjati izabrani način ostvarivanja svojih prava, osim ako prodavatelj ne pristane.

13.  Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima koja proizlaze iz neizvršavanja ugovora uređena su § od 1914. do 1925., § 2099. do 2117. i § od 2161. do 2174. Građanskog zakona i Zakonom br. 634/1992. Zbirke zakona, O zaštiti potrošača.

14.  Roba koja je predmet reklamacije (osobito inkubatori) mora biti propisno očišćena od prljavštine, izmeta ili prašine. Prodavatelj ima pravo odbiti značajno onečišćenu robu podnijetu za reklamaciju.

VIII.
Komunikacija ugovornih strana

1.     Ugovorne strane mogu slati svu pisanu korespondenciju jedna drugoj elektroničkom poštom.

2.     Kupac dostavlja korespondenciju prodavatelju na e-adresu navedenu u ovim uvjetima. Prodavatelj dostavlja korespondenciju kupcu na e-adresu navedenu u njegovom korisničkom računu ili u narudžbi, odnosno na e-adresu putem koje je kupac kontaktirao s prodavateljem.

IX.
Izvansudsko rješavanje sporova

1.     Za potrebe izvansudskog rješavanja sporova strane ugovaraju nadležnost Češkog trgovačkog inspekcijskog tijela sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, MB (IČ): 000 20 869, Internet adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-pošta: adr@coi.cz. Online platforma za rješavanje sporova koja se nalazi na http://ec.europa.eu/consumers/odr može se koristiti u rješavanju sporova između prodavatelja i kupca temeljem kupoprodajnog ugovora.

2.     Europski centar za potrošače Češka Republika, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internet adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o rješavanju potrošačkih sporova putem interneta).

3.     Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju dozvole za obavljanje djelatnosti poduzetnika. Provjeru dozvole za obavljanje djelatnosti poduzetnika obavlja nadležni ured za licenciranje iz svoje nadležnosti. Češka nadzorna uprava za trgovinu, u ograničenoj mjeri, nadzire poštivanje Zakona br. 634/1992 Zbirke zakona, o zaštiti potrošača.

X.
Završne odredbe

1.     Svi ugovori između prodavatelja i kupca regulirani su zakonima Češke Republike. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element (na primjer, roba se šalje u drugu državu, kao što su Slovačka, Mađarska, Rumunjska), tada su strane suglasne da je odnos reguliran pravom Češke. To ne utječe na prava potrošača prema pozitivnim zakonskim propisima.

2.     Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na kupca u smislu odredbi § 1826. st. 1 slovo e) Građanskog zakonika.

3.     Sva prava na web stranicu prodavatelja (internetska trgovina), posebice autorska prava na sadržaj, uključujući izgled stranice, fotografije, filmove, grafike, zaštitne znakove, logotipe i druge sadržaje i elemente, pripadaju prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web stranicu ili bilo koji njezin dio bez pristanka prodavatelja.

4.     Prodavatelj ne snosi odgovornost za pogreške uzrokovane intervencijama treće strane u internetskoj trgovini ili kao rezultat njezine uporabe suprotne njezinoj namjeni. Tijekom korištenja internetske trgovine, kupac ne smije koristiti postupke koji bi mogli negativno utjecati na njezin rad i ne smije obavljati nikakve aktivnosti koje bi njemu ili bilo kojoj trećoj strani mogle omogućiti ometanje trgovine ili neovlašteno korištenje softvera ili drugih komponenti internetske trgovine niti koristiti internetsku trgovinu, dijelove internetske trgovine ili njezin softver na način koji bi bio suprotan njihovoj svrsi ili namjeni.

5.     Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765. st. 2. Građanskog zakonika.

6.     Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete poslovanja, prodavatelj će arhivirati u elektroničkom obliku i ne može mu se pristupiti.

7.     Kupoprodajni ugovor između kupca i prodavatelja može se promijeniti samo na temelju pisanog sporazuma (npr. promjena načina plaćanja, prijevoza, broja komada, dodavanje ili uklanjanje robe, promjena adrese dostave i sl.).

8.     Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta.

9.     Uzorak obrasca za odustajanje od ugovora priložen je ovim uvjetima poslovanja.

10.  Ovi uvjeti stupaju na snagu dana 1. 3. 2022.

Prilog broj 1
Uvjeti isporuke prodavatelja

Osnovni cjenik prijevoza:

1.     GLS kurir (do 50 kg):

0.     Vrijednost narudžbe do 1500 CZK uklj. PDV ………………………………… 100 CZK uklj. PDV

1.     Vrijednost narudžbe veća od 1.500 CZK uklj. PDV ………………………………… 0 CZK uklj. PDV.

2.     Poslovnica GLS-a (do 20 kg):

0.     Vrijednost narudžbe do 1500 CZK uklj. PDV ………………………………… 59 CZK uklj. PDV

1.     Vrijednost narudžbe veća od 1.500 CZK uklj. PDV ………………………………… 0 CZK uklj. PDV.

3.     Paletni prijevoz DSV Road - izvangabaritna roba:

0.     Vrijednost narudžbe do 1500 CZK uklj. PDV ………………………………… 600 CZK uklj. PDV

1.     Vrijednost narudžbe veća od 1.500 CZK uklj. PDV ………………………………… 0 CZK uklj. PDV.

Nadoplate

1.     Pouzeće

0.     Vrijednost narudžbe od 1 CZK uklj. PDV ……….……………………..…… 40 CZK uklj. PDV

Besplatna dostava od 1500 CZK. Besplatna dostava se ne odnosi na proizvode koji su izričito navedeni na oznaci. Točan iznos troškova dostave saznat ćete u košarici prije slanja narudžbe.

Prilog broj 2
Obrazac za odustanak od ugovora

AGROFORTEL, s.r.o.
U SLOUPŮ 18
385 01 VIMPERK


Odustajanje od ugovora, narudžba br. …………………………………………….
Ime i prezime: ………………………………………………………………..……………
Adresa: ………………………………………………………………………………..……………
Telefon: …………………………………….…………………….…………………..……………
E-pošta: ……………………………………………………..…………………………..……………

na dan ……..…… putem vaše e-trgovine www.agrofortel.hr sklopio/la sam kupoprodajni ugovor s brojem narudžbe …………………………………., čiji je predmet bila kupnja robe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Robu sam primio/la dana ……………….…………..……..… od djelatnika prijevozničke tvrtke ……………….………….…………….

Pošiljka je isporučena u neoštećenoj ambalaži i u savršenom stanju.

Zbog činjenice da roba nije ispunila moja očekivanja, odlučio/la sam iskoristiti svoje pravo, te u skladu s odredbama § 1829. st. 1 Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanski zakonik, odustajem od gore navedenog kupoprodajnog ugovora.

Ovim vam šaljem robu u posebnoj pošiljci i ujedno vas molim da dostavite iznos kupovnine, uključujući poštarinu* u iznosu od ……………… CZK u korist mog bankovnog računa br. ……………………………………………………………………. najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dostave ovog odustanka od ugovora.

*(Trošak dostave odnosi se na onu poštarinu koju plaća kupac za slanje robe od nas kupcu. Po zakonu imate pravo na ovu poštarinu).

U skladu s uvjetima poslovanja, kupac nema pravo na naknadu poštarine plaćene za potrebe vraćanje prodavatelju robe koja je predmet odustajanja od kupoprodajnog ugovora. Kupac ima pravo na plaćanje ove poštarine samo u slučaju reklamacije na robu, a ne u slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana, i to na temelju kupčevog dokaza o plaćenoj poštarini (kao što je kopija dostavnice) koje podnese prodavatelju.

U …………………………………………. dana ……………………….....

......................................................................................

(potpis kupca)

NAGRADNA IGRA: Prijavite se na novosti

i možete dobit dopunsku hranu ACIDOMID.